Der Yold Iz Mikh Mekane

The Fool Is Jealous of Me
דער יאָלך איז מיך מקנא

Folklorized song of the underworld, published by S. Lehman in Warsaw (1928), who writes that the song arose during the German occupation in Poland during World War I. It also appeared in the VIVO Filologishe shriftn, V, 1938. According to the sheet music published in this country, the words are by Gus Goldstein, music by Max Leibowitz, published by S. Schenker Co., N.Y. in 1920. The song was submitted to the Perl [column by Yosl Mlotek and Chana Mlotek] by the following readers: Sam Adler, Studio City, Ca.; Godl Jacobson, Hallandale, Fla., Abraham Arbetman, LA., Hershl Altman, Bronx, NY., Jacob Schaefer, L.A., Kh. Tselemenski, Montreal, Victor Weitzman, North Miami Beach and Chaim Sheskin, Brooklyn, N.Y. It was sung by Lillian Klempner in the film Image Before My Eyes produced by Josh Waletzky.

Illustration of musical notes from the books

Lyrics

The fool envies me
the fool envies me
the fool envies me
with my little piece of bread.
He does not want to know at all
that my pockets are torn
and I have it as hard as anything.

My mother and my father
they were criminals.
For me to become a rabbi
was their demand.
Up to age thirteen
I studied in kheyder
I was stuck to the bench until I turned eighteen.

There I sat
and drank and ate,
my mother used to slip me
a little piece of bread.
My father died,
and soon after that, my mother,
so I was left all alone in the world.

I received for an inheritance
some counterfeit money,
and with card playing and friends
I got deeply involved.
I lost the money
wagering on cards
and was left clean without a mark.

So I head into the market square
and pack my pocket full,
dealing in dollars
I made out well.
A Yente saw me
and sicced a cop on me.
They got me right away
and put me in the station house.

I sat in prison
and looked through the bars.
In the summer I saw the rain pour down,
in the winter I saw the snow.
All my years
have passed in confinement
and today every part of my body hurts.

Der yold iz mikh mekane,
Der yold iz mikh mekane,
Der yold iz mikh mekane
Mit mayn laykht shtikele broyt.
Er vii fun gornisht visn
Az di keshene iz tserisn,
Es kumt mir on shver vi der toyt.

Mayn mame un mayn tate
Zey zaynen gevezn blate,
A rebele ikh zol vern
Dos iz zey’r farlang.
Biz draytsn yor k’seyder
Hob ikh gelernt in kheyder
Biz draytsn yor hob ikh gekvetsht di bank.

In dem bin ikh gezesn,
Getrunken un gegesn,
Mayn mamenyu fleg mir untershtekn
A kleyn bisele broyt.
Geshtorbn iz der tate,
Un bald nokh dem di mame,
Geblibn bin ikh elnt oyf di velt.

A yerushe hob ikh bakumen
Mit andere mezumen,
Kortn-shpiln un koleges
Arayngelozt zikh shtark.
S’gelt hob ikh farlorn
In kortn ongevorn,
Geblibn bin ikh reyn on a mark.

Kum ikh arayn in mark
Un pak a gutn targ,
A masematn fun dolarn
Hot zikh mir gemakht.
Kukt oyf mir a yente
Un shikt on oyf mir a mente,
M’nemt mikh glaykh
Un m’tsintevet mir arayn.

In turme bin ikh gezesn
Un aroysgekukt durkh di kratn,
Zumer ze ikh regns gisn,
Vinter ze ikh shney.
Ale mayne yorn
Zenen in tfise opgeforn
Un haynt tut mir in yedn eyver vey.

דער יאָלד איז מיך מקנא,
דער יאָלד איז מיך מקנא,
דער יאָלד איז מיך מקנא
מיט מײַן לײַכט שטיקעלע ברױט;
ער װיל פֿון גאָרנישט װיסן,
אַז די קעשענע איז צעריסן,
עס קומט מיר אָן שװער װי דער טױט.

מײן מאַמע און מײַן טאַטע
זײ זענען געװעזן בלאַטע,
אַ רבילע איך זאָל װערן
דאָס איז זײיר פֿאַרלאַנג,
ביז דרײַצן יאר כּסדר
האָב איך געלערנט אין חדר
ביז דרײַצן יאָר האָב איך געקװעטשט די באַנק.

אין דעס בין איך געזעסן,
געטרונקען און געגעסן,
מײַן מאַמעניו פֿלעג מיר אונטערשטעקן
אַ קלײן ביסעלע ברױט.
געשטאָרבן איז דער טאַטע,
און באַלד נאָך דעם די מאַמע,
געבליבן בין איך עלנט אױף די װעלט,

אַ ירושה האָב איך באַקומען
מיט אַנדערע מזומן,
קאָרטן-שפּילן און קאָלעגעס
אַרײַנגעלאָזט זיך שטאַרק.
סיגעלט האָב איך פֿאַרלאָרן
אין קאָרטן אָנגעװאָרן,
געבליבן בין איך רײן אָן אַ מאַרק.

קום איך אַרײַן אין מאַרק
און פּאָק אַ גוטן טאַרג,
אַ משׂא-מתּן פֿון דאָלאָרן
האָט זיך מיר געמאַכט.
קוקט אױף מיר אַ יענטע
און שיקט אָן אױף מיר א מענטע,
מינעמט מיך גלײַך
און מע צינטעװעט מיר אַרײַן.

אין טורמע בין איך געזעסן
און אַרױסגעקוקט דורך די קראַטן,
זומער זע איך רעגנס גיסן,
װינטער זע איך שנײ.
אַלע מײַנע יאָרן
זײַנען אין תּפֿיסה אָפּגעפֿאָרן
און הײַנט טוט מיר אין יעדן אבֿר װײ.

Song Title: Der Yold Iz Mikh Mekane

Composer: Unknown
Composer’s Yiddish Name: Unknown
Lyricist: Unknown
Lyricist’s Yiddish Name: Unknown
Time Period: Unspecified

This Song is Part of a Collection

Enter your email to download free sheet music for ​Der Yold Iz Mikh Mekane