Aleyn In Veg

I Walk Out Alone Onto the Road
אַלײן אין װעג

Poem by M. Lermontov (1814-1841): “Vikhaihu odin ya na dorogu” was translated by Avrom Reyzen (1875-1953), music by E. Sashin. Published in sheet music by Joseph P. Katz in 1915. Numerous Yiddish translations of the Russian poem were printed in the Perl. The song was parodied by D. Apotheker in Di yidishe bine, N. Y., 1897: “Di shlekhte tsaytn” (The Hard Times) about the depression. Also Abraham Goldfaden’s song “Shtil un fintster iz di nakht in droysn” was contrafacted to the melody of Vikhazhu (printed in Sholem Aleichem’s’ Di yidishe folks-biblyotek, 1891).

Illustration of musical notes from the books

Lyrics

I walk out alone onto the broad road.
The road shines with a thin fog.
The night is still, the desert hears God talking,
And the stars sing a paean to God.

In the sky, wonderful and lofty, the earth rests,
Enveloped in the blue glow.
Why, then, do I feel so sad and heavy of heart?
Am I waiting erhaps? Have I wasted some opportunity?

No! I expect nothing further from life,
And yesterday doesn’t bother me much either.
I seek only rest when I shall be free
To leave everything behind and finally grow still.

Not with that cold sleep of the grave,
I would gladly sleep forever.
Let every limb pulsate with life,
Let my breast heave with breath.

Day and night let me hear them
Singing art endless love song,
And let an oak tree grow green and bloom forever,
And bend low and rustle over me.

Kh’gey aroys aleyn in veg in breytn,
S’glantst der veg durkh dinem nepl-shtoyb,
Shtil di nakht, der midber hert got reydn,
Un di shtern zingen got a loyb.

Oyfn himl: vunderlekh un herlekh. . .
S’rut di erd in bloen shayn gehilt.
Vos zhe iz mir azoy bang un shverlekh?
Vart ikh, vos? Tsi hob ikh vos farshpilt?

Neyn! lkh vart fun lebn gornisht vayter,
Un der nekhtn art mikh oykh nisht fil —
Kh’zukh nor ru, vern a bafrayter
Lozn alts, antshlosn vern shtil. . .

Nit mit yenem kaltn shlof fun keyver,
Eybik shlofn volt ikh hobn lust,
Shlogn zol mit lebn yeder eyver,
Otemdik zikh heybn zol di brust.

Tog un nakht ikh hern zol zikh tsien
A gezang fun libe on a shir,
Un a-demb zol eybik grinen, blien,
Beygn zikh un royshn iber mir.

כ׳גײ אַרױס אַלײן אין װעג אין ברײטן,
ס׳גלאַנצט דער װעג דורך דינעם נעפּל־שטױב,
שטיל די נאַכט, דער מידבר הערט גאָט רײדן,
און די שטערן זינגען גאָט אַ לױב.

אױפֿן הימל — װוּנדערלעך און הערלעך. . .
ס׳רוט די ערד אין בלױען שײַן געהילט.
װאָס־זשע איז מיר אַזױ באַנג און שװערלעך?
װאַרט איך, װאָס? צי האָב איך װאָס פֿאַרשפּילט?

נײן! איך װאַרט פֿון לעבן גאָרנישט װײַטער,
און דער נעכטן אַרט מיך אױך נישט פֿיל —
כ׳זוך נאָר רו, װערן אַ באַפֿרײַטער
לאָזן אַלץ, אַנטשלאָסן װערן שטיל. . .

ניט מיט יענעם קאַלטן שלאָף פֿון קבֿר —
אײביק שלאָפֿן װאָלט איך האָבן לוסט,
שלאָגן זאָל מיט לעבן יעדער אבֿר,
אָטעמדיק זיך הײבן זאָל די ברוסט.

טאָג און נאַכט איך הערן זאָל זיך ציִען
אַ געזאַנג פֿון ליבע אָן אַ שיעור;
און אַ דעמב זאָל אײביק גרינען, בליִען,
בײגן זיך און רױשן איבער מיר. . .

Song Title: Aleyn In Veg

Composer: E. Sashin
Composer’s Yiddish Name: Unknown
Lyricist: M. Lermontov
Lyricist’s Yiddish Name: אַבֿרהם רײזען
Time Period: Unspecified

This Song is Part of a Collection

Songs of Generations: New Pearls of Yiddish Song

The Songs of Generations: New Pearls of Yiddish Song anthology comprises songs that were either never printed before or appeared in rare and inaccessible publications — sometimes in different versions and without proper sources. Most of the songs in this book were submitted by readers of Chana and Yosl’s column “Perl fun der yidisher poezye” (Pearls of Yiddish Poetry) in the Yiddish newspaper Der Forverts (The Forward), initiated in October, 1970. Over 25 years, thousands of songs were collected in correspondence and on cassettes from readers throughout the world, and they represent a veritable national Yiddish song archive. Chana Mlotek, in her introduction, writes, “In the course of years the inquiries, contributions and enthusiasm of these readers have kept our own interest unflagging and have reinforced our dedication to this effort. And in recent years our participants have also been augmented by new readers from the former Soviet Russia, who receive our newspaper there or from newly-arrived immigrants in this country and Israel.”

Browse the Collection
Enter your email to download free sheet music for ​Aleyn In Veg